KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez RK RENTAL Radosław Rafiński Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RK RENTAL Radosław Rafiński z siedzibą w Brzozie (86-061), ul. Krótka 21, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej NIP: 5621743786, REGON: 341352640, dane kontaktowe: adres email: [email protected], tel. 609-609-104.
 2.  RK RENTAL Radosław Rafiński przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, na podstawie zainteresowania Pani/Pana naszą ofertą;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Pani/Pana zgody w celu nawiązania ewentualnej współpracy bądź kontynuowania istniejących  stosunków handlowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy, będącego realizacją naszego prawnie
  uzasadnionego w tym interesu);
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu monitorowania ludzi lub towarów w zakresie bezpieczeństwa.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • Podmioty z naszej grupy kapitałowej;
 • Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu RK RENTAL Radosław Rafiński na podstawie zawartej z podmiotami zewnętrznymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności z podmiotem księgowym, informatycznym, inspektorem nadzoru, inwestorem zastępczym, firmami doradczymi, kancelariami prawniczymi, firmami ubezpieczeniowymi, firmami świadczącymi usługi w zakresie BHP, szkoleń, uprawnień, badań;
 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • Podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez Panią/Pana naszych rachunków/faktur;